Allmänna leveransbestämmelser för plastbranschen

Antagna i december 2015 av SPIF – Svensk Plastindustriförening och IKEM – Innovations-och kemiindustrierna i Sverige

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Skriftligt kan även innebära i elektronisk form i de fall parterna har kommit överens om det.
Anbuds giltighet

 

2. Anbud gäller i 30 dagar om ej annat anges. Tidpunkten räknas från dag då anbudet skickades till Köparen.

 

Leveransens omfattning

3. Skriftlig orderbekräftelse lämnas alltid av Säljaren varav leveransens omfattning framgår. Saknas överensstämmelse mellan ursprungligt anbud och Köparens accept utgör orderbekräftelsen förutsättning för att bindande avtal har uppkommit.

 

Produktinformation, ritningar och beskrivningar

4. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

 

5. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av godset eller del därav, vilka av part överlämnats före eller efter avtalets slutande, förblir den överlämnande partens egendom även sedan leveransen fullgjorts. De får inte utan dennes skriftliga medgivande användas av mottagande part eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Köparen har det slutgiltiga ansvaret för att framtagna underlag för tillverkning samt den slutliga produkten i dess delar eller i helhet ej utgör intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

 

6. Om Köparen inte accepterar anbudet är vardera part skyldig att omedelbart återsända all information, dokumentation och teknisk data som parterna mottagit från den andra parten under arbetet med anbudet. Alla dokument och all information, vilka bifogats anbudet eller som senare sänts från Säljaren till Köparen under arbetet med anbudet, förblir Säljarens (intellektuella) egendom och skall omgående returneras till Säljaren.

 

Modeller, formar, verktyg och utrustning

7. Modeller, formar, verktyg och utrustning, nedan kallat redskap, som tillverkats av Säljaren eller av tredje man på Säljarens uppdrag förblir Säljarens egendom om inte annat överenskommits. För verktyg som tagits fram av Säljaren till Köparen, och som bara delvis är betalda av Köparen vid samarbetes upphörande, äger Säljaren rätt att fakturera Köparen resterande belopp. Verktyg skickas enbart tillbaka då full betalning erhållits.

 

8. Av Köparen tillhandahållna redskap förblir hans egendom och skall efter avtalets fullgörande återlämnas till Köparen om denne så begär.

 

9. Säljaren får inte utan Köparens medgivande använda av Köparen tillhandahållna redskap för annat ändamål än avtalets fullgörande. Sådana redskap får inte heller utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

 

10. Om Säljaren fått i uppdrag att tillverka redskap, skall detta ske i samråd med Köparen och med beaktande av Köparens tekniska krav. Om inte annat överenskommits, svarar Köparen för kostnaderna för reparation eller nytillverkning av redskap på grund av förslitning eller andra orsaker, som inte är att hänföra till Säljaren.

 

11. Om Säljaren tillverkat redskap för Köparen och Köparen inte erlagt full betalning för redskapen har Säljaren rätt att hålla inne redskapen till dess att full betalning erlagts.

 

12. Säljaren svarar för lagring av redskap under den avtalade leveranstiden. I de fall då redskap tillhörande Köparen efter den sista i avtalet angivna tillverkningen förblir hos Säljaren, åligger det denne att sörja för lagring på Köparens risk, dock högst ett år efter fullgjord leverans.

 

13. Ett år efter fullgjord leverans skall parterna avtala om återsändande eller utrangering av redskap. Har så icke skett äger Säljaren rätt att fritt förfoga över ifrågavarande utrustning. Säljarens samtliga förpliktelser avseende av köparen ägda redskap upphör två år efter fullgjord leverans.

 

14. Det åligger vardera parten att ombesörja och bekosta försäkring av dem ägda redskap som befinner sig hos Säljaren.

 

15. Köparen bär kostnaderna och står risken vid avsändning och återsändning av redskap.

 

16. Köparen svarar för de skadeståndsanspråk som kan framställas mot Säljaren med anledning av tillverkning av plastartiklar, som är föremål för patent, mönsterskydd, registrerat varumärke eller annan ensamrätt.

 

Förpackning, kvantitet, vikt

17. Såvida inte annat angetts avser i anbud och avtal upptagna priser oförpackat gods.

 

18. Säljaren förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 10 % av den avtalade kvantiteten, om inget annat avtalats.

 

19. Beräknade produktkalkylvikter är preliminära. Vid avvikelse, skall priset korrigeras efter faktisk bruttovikt.

 

Utfallsprov

20. Serietillverkat gods skall motsvara utfallsprov som Köparen godkänt och tillverkningen påbörjas inte förrän skriftligt godkännande erhållits från Köparen. Oavsett om godkännande av utfallsprov lämnats av Köparen eller ej förfaller verktygets slutlikvid till betalning efter 30 dagar räknat från dag då Säljaren sände utfallsprovet till Köparen.

 

Kvalitetskontroll

21. Såvida inte annat överenskommits, skall avtalade kvalitetsprov utföras hos Säljaren under ordinarie arbetstid och på Köparens bekostnad.

 

Övergång av faran för godset

22. Såvida inte annat skriftligen överenskommits, anses godset sålt “från fabrik” (FCA) enligt vid varje tidpunkt gällande Incoterms.

 

23. När avtalet träffats om avhämtning av godset, skall Säljaren i god tid meddela Köparen när godset är leveransfärdigt.

 

Leveranstid och leveransförsening

24. Såvida inte annat skriftligen överenskommits, skall leveranstiden räknas från den senaste av följande tidpunkter: a) dagen för avtalets slutande, b) dagen då Säljaren erhåller sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas, c) dagen då Säljaren erhåller sådana ritningar, prov, modeller, formar eller verktyg, som Köparen enligt avtalet skall ställa till Säljarens förfogande och som Säljaren kan godkänna, d) dagen då Säljaren erhåller Köparens godkännande av utfallsprov.

 

25. Överenskommen leveranstid förutsätter att i det fall Köparen skall tillhandahålla material att användas vid tillverkning och vid provning skall detta finnas tillgängligt hos Säljaren med de kvantiteter och vid de tidpunkter som Säljaren anger. Finner Säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då leveransen beräknas kunna ske.

 

26. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 48 angiven omständighet (force majeure) eller på grund av Köparens gärning eller underlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med motsvarande tid. Leveranstiden får aldrig beräknas från annan tidpunkt än den då Säljaren erhöll senast godkända tillverknings underlag.

 

27. Om Säljaren inte avlämnar godset inom avtalad leveranstid eller den i enlighet med punkt 25 förlängda leveranstiden, har Köparen, om Säljarens försening är av väsentlig betydelse, rätt att genom skriftligt meddelande till Säljaren häva avtalet.

 

28. Om Köparen häver avtalet under åberopande av punkt 27, har Köparen rätt att kräva skälig ersättning av Säljaren för sådana direkta utgifter han åsamkats på grund av leveransförseningen dock högst för ett belopp som motsvarar fakturavärdet av den hävda avtalsdelen. Härigenom utesluts Köparen från varje annan rätt till ersättning med anledning av Säljarens leveransförsening, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Endast om Köparen häver avtalet, är han berättigad till ersättning med anledning av Säljarens leveransförsening. Denna begränsning gäller dock inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Om försenat gods står i sådant samband med redan levererat gods eller gods som skall levereras senare, att det skulle medföra betydande olägenhet för Köparen att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.

 

29. Finner Köparen att han inte kommer att kunna motta godset på fastställd dag eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela Säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske. Om Köparen underlåter att motta godset på fastställd dag, är han det trots detta skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om godset ifråga hade levererats. Säljaren skall ombesörja lagring av godset på Köparens risk och bekostnad. På begäran av Köparen skall Säljaren försäkra godset på Köparens bekostnad.

 

30. Såvida inte Köparens i punkt 29 angivna underlåtenhet beror på förhållande som avses i punkt 47 (force majeure), har Säljaren rätt att skriftligen uppmana Köparen att inom skälig tid motta godset. Om Köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta inom sådan tid, har Säljaren rätt att genom skriftligt meddelande till Köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av godset, som på grund av Köparens underlåtenhet inte mottagits, och av Köparen erhålla ersättning för skada, som Köparens underlåtenhet åsamkat honom. Högsta ersättning som kan utgå må inte överstiga den del av köpeskillingen som hänför sig till den icke mottagna delen av godset.

 

Material

31. Köparen ansvarar för material som antingen Köparen har tillhandahållit Säljaren eller som Säljaren anskaffat enligt från Köparen tillhandahållna specifikationer. Köparen ansvarar även för att sådant material uppfyller kraven enligt Reach-förordning.

 

Betalning

32. Betalning skall erläggas i enlighet med de villkor som överenskommits mellan parterna.

 

33. Om förändring av valutakurser, råmaterialpriser, skatter och offentliga avgifter inträffar efter datum för offert, prislista eller träffat avtal äger Säljaren rätt att vid leverans justera priset i förhållande härtill.

 

34. Köparen och Säljaren skall träffa överenskommelse om den dröjsmålsränta som skall utgå vid försenade betalning. Om sådan överenskommelse ej träffas har Säljaren rätt till dröjsmålsränta motsvarande 1.5% per månad.

 

35. Om Köparen inte betalat senast på förfallodagen, har Säljaren rätt att stoppa leveranser genom skriftlig meddelande till Köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada Säljaren lider. Vid löpande leveranser har Säljaren rätt att stoppa leveranser när säljare får information om att Köparen är i obestånd, bytt ägare eller har en försämrad kreditvärdighet. Säljaren har rätt att fortsätta leveranser med ändrade betalningsvillkor efter kundens godkännande. Godkänner inte kunden enligt ovan de förändrade betalningsvillkoren skall Köparen ha rätt att häva köpet.

 

Äganderättsförbehåll

36. Godset förblir Säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. Oavsett vad som anges i punkt 8, har Säljaren rätt att vägra att lämna ut redskap som tillhör Köparen intill dess godset är betalt.

 

Ansvar för fel

37. Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel, för vilket Säljaren är ansvarig, är denne skyldig att inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid i sitt val kostnadsfritt återta, ersätta, reparera eller omarbeta den kasserade varan, förutsatt att Köparen inom 14 dagar från det han upptäckt eller bort upptäcka felet skriftligen reklamerar. Om det finns anledning anta att felet kan medföra risk för skada skall reklamation ske genast. Där Köparen beretts tillfälle att granska och godkänna samtliga framtagna tillverkningsunderlag samt godkänt utfallsprov svarar Köparen för fel i produkten eller dess funktioner.

 

38. Säljaren ansvarar endast för fel som är hänförliga till Säljarens produktion och som visas sig inom ett år räknat från leveransdagen.

 

39. Varje transport i samband med reparation, återtagning, ersättning eller omarbetning skall ske på Säljarens risk och bekostnad. Köparen skall följa Säljarens instruktioner om hur transporten skall utföras.

 

40. Köparen skall bära de merkostnader för avhjälpande av fel som Säljaren orsakas av att godset befinner sig på annan plats än den i avtalet angivna leveransorten.

 

41. Uppfyller inte Säljaren sina förpliktelser enligt punkt 38 har Köparen rätt att skriftligen ge honom en slutlig frist för detta. Uppfyller inte Säljaren sina förpliktelser inom fristen har Köparen rätt att i stället häva avtalet genom skriftligt meddelande till Säljaren.

 

42. Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på av Köparen tillhandahållet material eller på av denna föreskriven eller specificerad konstruktion. Eventuella förseningar och kostnader till följd av dessa fel som beror på Köparens tillhandahållna konstruktioner eller underlag svarar Köparen för i sin helhet.

 

43. Säljarens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de i avtalet förutsatta arbetsförhållandena och vid riktig användning av godset. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparens sida, ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande eller av Köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

 

44. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivits i punkterna 37-43. Häver Köparen avtalet enligt punkt 41 har dock Köparen rätt till ersättning för skada på grund av köpet med högst dubbla värdet av det levererade felaktiga plastgodset. Säljaren ansvarar i intet fall för indirekta förluster felet kan orsaka såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om han har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

 

Ansvar för skada orsakad av godset

45. Köparen skall hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för produktskada på fast eller lös egendom eller person orsakad av godset.

 

46. Säljaren ansvarar dock för skada som godset orsakar på fast eller lös egendom eller person när det är i hans besittning. Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom. Säljaren och Köparen äger rätt att intervenera i process vid den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan Köparen och Säljaren skall dock alltid avgöras enligt bestämmelserna punkt 50. Det åligger parterna att teckna och vidmakthålla en betryggande produktansvarsförsäkring.

 

Befrielsegrunder (force majeure)

47. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte rimligen kunde förutses då avtalet ingicks.

 

48. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 47, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos Köparen skall han ersätta Säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra eller skydda godset.

 

49. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, har vardera parten rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sexmånader av befrielsegrund som nämns i punkt 47.

 

Tvist

50. Tvister avseende tillkomst, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, och därur härflytande avtal och rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger 3 miljoner kronor skall dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Skiljedomsförfarandet som väcks skall täcka och avse samtliga tvister som har förekommit mellan Säljaren och Köparen, då detta avtal skall utgöra ramavtal och upprepade leveranser från Säljaren till Köparen skall betraktas som avrop enligt ett och samma rättsförhållande och inte som separata individuella rättsförhållanden.

 

51. Oberoende av vad som ovan stadgas får part vid behörig svensk allmän domstol väcka talan för indrivning av förfallen fordran samt tvister som uppenbarligen inte vid tidpunkten för talans väckande avser högre belopp än tjugo (20) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 52. Samtliga tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.

 

53. Anspråk mot Säljaren förfaller om skiljeförfarande enligt pkt 50 inte inleds inom två år räknat från dag då leveransen fullgjorts.