Som tillverkare av förpackningar och exponeringsmaterial av termoplaster, försöker vi alltid att värna om arbetsmiljö och yttre miljö. Med strävan att alltid förbättra oss på respektive område.

Vårt anseende grundlägges genom våra arbetsinsatser, vår förmåga att samarbeta, våra resurser samt framförallt genom vår attityd till kvalitet, miljö och arbetsmiljö i olika sammanhang.

Ösönerplast skall arbeta med miljö genom att:

Informera och utbilda oss i alternativa material och energisnålare produktion.

Verka för energisparande åtgärder.

Sortera och avyttra produktionsavfall på bästa sätt.

Arbeta med återvunnet material så ofta det går. (ex. recycled PET)

Källsortera hushållsavfall.

Verka för en miljöanpassad verksamhet så långt det är ekonomiskt möjligt.

Med god marginal skall vi uppfylla alla myndighetskrav.

Tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare ständigt förbättra vår verksamhet.

De anställda ges möjlighet att själva påverka sin arbetsmiljö.

Arbetslokalerna skall skapa en trivsam miljö för de anställda.

Genom samarbete med Boråshälsan/Avonova verka för en god arbetsmiljö.

Alla maskiner underhålls efter ett rullande schema.

Kringutrustning och hjälpmedel väljs med hänsyn till miljön.

Alla anställda skall informeras och utbildas inom miljö