Vår uppförandekod

Ösönerplast AB:s uppförandekod ger vägledning till hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas i praktiken.

Uppförandekoden är en etisk kompass, som ska följas av samtliga medarbetare på företaget, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift. Den gäller även styrelsemedlemmar samt personer som är engagerade i Ösönerplasts verksamhet via kontrakt eller avtal. Den visar även vad vi förväntar oss av våra leverantörer.

Vi respekterar mänskliga rättigheter

 • Vi behandlar alla människor rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi särbehandlar inte någon baserat på t.ex. kön, religion, ålder, handi­kapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund eller etniskt ursprung.
 • Vi respekterar alla medarbetares rätt att organisera sig.
 • Vi accepterar inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.

 

Vi skapar bra arbetsförhållanden

 • Vi har en nollvision kring ­arbetsolyckor och kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Vi arbetar förebyggande för att minska risken för olyckor och arbets­skador.

 

Vi följer god affärsetik

 • Vi erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i mottagarens beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
 • Vi tar inte emot gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller uppfattas att påverka, objektiviteten i våra beslut eller som bryter mot lagstiftning och/eller lokala seder.
 • Vi undviker situationer där lojaliteten mot företaget kan komma i konflikt med personliga intressen.

 

Vi engagerar oss i miljöfrågor

 • Vi arbetar med långsiktiga mål för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Vi hushållar med energi, vatten, material och andra naturresurser samt strävar efter ökad användning av förnybara material.
 • Vi bidrar med våra kunskaper för att miljöanpassa kundernas produkter.

 

Vi ska alltid leverera rätt kvalitet

 • Vi ska alltid uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar genom att leverera produkter med rätt kvalitet.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
 • Vi gör regelbundna utvärderingar av kvalitetsarbetet genom mätningar, registrering av avvikelser.